Biểu mẫu vay vốn

Các biểu mẫu cần thiết để vay vốn ngân hàng như: Xác nhận tình trạng hôn nhân, xác nhận kinh doanh, xác nhận tạm trú, xác nhận lao động, xác nhận lương, hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động dành cho các doanh nghiệp thông thường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tên đơn vị:……. Số:……………….. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà: ………………………………………………………………. Quốc tịch:………………………………………….. Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………….. Đại …

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                 TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi: Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………………… …

Mẫu giấy xác nhận công tác thay HĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— oOo ——— ……., ngày        tháng      năm 201…  ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC   Họ tên (ghi chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………………………………………….. …

Mẫu giấy xác nhận tạm trú vay ngân hàng

Biểu mẫu xác nhận tam trú CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn……………………………………………….. Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………… Số CMND:……………………………………….. Tại Công an:………………….. Cấp ngày:……………………… Địa …

Mẫu xác nhận lương 3 tháng gần nhất để vay vốn ngân hàng

Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất Dowload biểu mẫu tại đây: Bieu mau xac nhan luong CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —oOo— GIẤY XÁC NHẬN    Họ và tên (ghi chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ                         : …