Hồ sơ xin cấp xác nhận kinh doanh tại phường

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     04   /QTr-UBND Quận 2, ngày 12 tháng 03  năm 2013

 

QUY TRÌNH

Xác nhận tình trạng hộ kinh doanh

  1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003.

– Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.

– Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

– Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005.

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả.

– Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp: Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

  1. Thủ tục:

2.1. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị xác nhận tình trạng hộ kinh doanh ( 01 bản chính )

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản chính đối chiếu, 01 bản sao)

+ Văn bản yêu cầu của Chi cục thuế ( bản chính đối chiếu, 01 bản sao)

+ Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có) ( bản chính đối chiếu, 01 bản sao).

2.2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

  1. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, nếu có vướng mắc, khó khăn cần xác minh thì thời gian không quá 03 ngày làm việc.
  2. Lệ phí: 2.000 đồng/trường hợp.