Mẫu xác nhận lương 3 tháng gần nhất để vay vốn ngân hàng

Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất

Dowload biểu mẫu tại đây: Bieu mau xac nhan luong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

GIẤY XÁC NHẬN

  

Họ và tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ                         : ……………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại (ghi tên đầy đủ của công ty)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ công ty            : ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại                   : ……………………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận                       : …………………………………………..  Chức vụ: ……………………………………………………

                Mức lương chính        : ……………………………  VNĐ/ tháng

                Phụ cấp                       : ……………………………  VNĐ/ tháng

                Trên đây là tổng thu nhập bình quân trên tháng của 6 tháng gần đây nhất.

 

………., ngày ………. tháng ……… năm 201 …..

               Xác nhận của công ty                                                      Ký và ghi rõ họ tên

                                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)