Mẫu giấy xác nhận tạm trú vay ngân hàng

Biểu mẫu xác nhận tam trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………………….. Tại Công an:………………….. Cấp ngày:………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn…………………………… xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày………………………………………………. cho đến nay.

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn ……………………, ngày……tháng……năm……..
Kính đơn

 

Tải biểu mẫu: don-xin-ubnd-xac-nhan-tam-tru