Mẫu giấy xác nhận công tác thay HĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……., ngày        tháng      năm 201… 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

 

Họ tên (ghi chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………. Ngày cấp:………………………………………. Nơi cấp:…………………………….

Số điện thoại nhà:………………………… ……………………….. Số ĐTDĐ: ………………………………………..

Hiện đang làm việc tại:……………………………………………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác:…………………………………………………………………………………………………….                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                           NGƯỜI KHAI

 

Tải mẫu: Don_Xin_Xac_Nhan_Cong_Tac