Mẫu xác nhận lương 3 tháng gần nhất để vay vốn ngân hàng

Xác Nhận Lương 3 Tháng Gần Nhất

Dowload biểu mẫu tại đây: Bieu mau xac nhan luong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

GIẤY XÁC NHẬN

  

Họ và tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ                         : ……………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại (ghi tên đầy đủ của công ty)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ công ty            : ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại                   : ……………………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận                       : …………………………………………..  Chức vụ: ……………………………………………………

                Mức lương chính        : ……………………………  VNĐ/ tháng

                Phụ cấp                       : ……………………………  VNĐ/ tháng

                Trên đây là tổng thu nhập bình quân trên tháng của 6 tháng gần đây nhất.

 

………., ngày ………. tháng ……… năm 201 …..

               Xác nhận của công ty                                                      Ký và ghi rõ họ tên

                                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Chuyên gia tài chính: Hoàng Nam
 

Tôi là một người đam mê viết, và đang làm trong ngành ngân hàng. Với kiến thức của mình, tôi rất vui khi được cộng tác với blog. Từ đây, tôi có cơ hội được tư vấn hỗ trợ miễn phí nhiều khách hàng đang thắc mắc thủ tục và có nhu cầu vay vốn ngân hàng.