Mẫu giấy xác nhận công tác thay HĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……., ngày        tháng      năm 201… 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

 

Họ tên (ghi chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………. Ngày cấp:………………………………………. Nơi cấp:…………………………….

Số điện thoại nhà:………………………… ……………………….. Số ĐTDĐ: ………………………………………..

Hiện đang làm việc tại:……………………………………………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xác nhận công tác:…………………………………………………………………………………………………….                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                           NGƯỜI KHAI

 

Tải mẫu: Don_Xin_Xac_Nhan_Cong_Tac

Chuyên gia tài chính: Hoàng Nam
 

Tôi là một người đam mê viết, và đang làm trong ngành ngân hàng. Với kiến thức của mình, tôi rất vui khi được cộng tác với blog. Từ đây, tôi có cơ hội được tư vấn hỗ trợ miễn phí nhiều khách hàng đang thắc mắc thủ tục và có nhu cầu vay vốn ngân hàng.